Francúzske kultúrne štúdiá

Výučba predmetov zameraných na francúzske kultúrne štúdiá sa orientuje v prvom rade na Francúzsko, avšak berie do úvahy európsky kultúrny a historický kontext. Študenti sa počas výučby oboznámia s historickými udalosťami a osobnosťami, rovnako ako s umeleckými prúdmi a umelcami, ktorí priamo ovplyvnili historický a kultúrny vývoj vo Francúzsku, ako aj s francúzskymi reáliami, politickým vývojom či súčasnými médiami a francúzskou kultúrnou identitou.

Francúzske kultúrne štúdiá približujú veľmi dlhé obdobie: od počiatkov ľudskej civilizácie na francúzskom území až po súčasnosť. V tomto vývoji sa preukazujú historické a kultúrne základy dnešného Francúzska. Francúzska kultúra v sebe nesie odkaz antiky, christianizácie, humanizmu a renesancie, osvietenstva, formované na základe neustáleho vzťahu so zahraničím. Táto téma je spracovaná vo vysokoškolskej učebnici Francoisa Schmitta, ktorá sa nachádza v časti Publikácie.

Samostatnou kapitolou je formovanie francúzskej kultúrnej identity. Tejto téme sa venuje vysokoškolská učebnica dvojice autoriek - Ľudmila Mešková a Jana Pecníková, ktoré uvádzajú, že "kultúrna identita je predpokladom pre "zakorenenie" v určitom prostredí a pre získanie vlastného pocitu sebaurčenia - vlastnej identity. Pod tlakom globalizácie sa život vo Francúzsku pomaly pretvára. Francúzom, ani príslušníkom iného národa či kultúry, sa nedá narodiť, ale človek sa ním stáva ako člen spoločenstva, v ktorom nadobúda národnú a kultúrnu identitu."

Okrem národnej a kultúrnej identite venujeme pozornosť aj regionálnym identitám Francúzov, napr. bretónska, normandská, alsaská a pod. Regionálna identita znamená mať o identitu naviac oproti ostatným identitám, konkrétne francúzskej či európskej identite. V nasledujúcom rozhovore si môžete vypočuť, čo znamená Pocit identity u obyvateľov Alsaska.

Pri výučbe predmetov sú aplikované aj inovatívne metódy, ktorých cieľom je rozvoj kritického myslenia študentov, rozvoj ich zručností i interkultúrnych kompetencií. Pretože Francúzsko je nie "iba" (ale "aj") Eiffelova veža a Paríž. Inovatívne metódy sú akýmsi doplnkom k tradičným prednáškam, bez ktorých by študenti nemali možnosť získať prehľad o francúzskej kultúre a identite priamo od odborníkov v tejto oblasti. Ako učebné materiál sme v rámci projektu KEGA spracovali prezentácie týkajúce sa Alsaska, ktoré sa považuje za kultúrnu a náboženskú hranicu; a Štrasburgu, ktorý je križovatkou náboženstiev.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!