Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií

1. Brainstorming

Brainstorming patrí v praxi medzi najznámejšie metódy a využíva sa ako burza nápadov. Výhoda tejto metódy spočíva v tom, že je nenáročná na prípravu aj čas a dá sa použiť v rôznych situáciách. Brainstorming rozdeľujeme na dve fázy. Prvá je kreatívna a spontánna, druhá fáza je racionálna a logická. Cieľom tejto metódy je prekonať sociálne a psychologické bariéry, ktoré majú študenti, keď sa boja povedať nahlas svoj názor z dôvodu zahanbenia a strachu.

2. Problémové vyučovanie

Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva žiakom hotové vedomosti, pri problémovom vyučovaní učiteľ stavia študentov pred úlohy, ktoré musia riešiť sami. Cieľom tejto metódy je objavovanie poznatkov, ktoré vedú k hľadaniu riešení a osvojovaniu nových vedomostí praktickou činnosťou.

3. Kooperatívne učenie

Cieľom je, aby sa študent orientoval v problematike, ktorú je potrebné riešiť kolektívne. Prostredníctvom kooperatívneho učenia sa študenti snažia spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť. Táto metóda vhodne pripravuje študentov na prax, kde je nutné dosiahnuť kompromis či konsenzus.

4. Snowballing (Snehová guľa)

Poznatky sa nabaľujú precvičovaním a inovujú postupným zapájaním študentov tak, aby každý prejavil názor a naopak, získal a rozšíril si svoje poznatky vďaka druhým.

5. Pojmové mapovanie

Metóda, ktorá má pomôcť študentom neučiť sa pojmy mechanicky, ale cez ich vzájomné vzťahy. Pojmové mapovanie je učebná stratégia, ktorá povzbudzuje študentov voľne rozmýšľať o určitej téme.

6. Metóda aktívneho čítania

Vyžaduje prácu s textom, v ktorom študenti dokážu vyhľadávať potrebné poznatky, odlíšiť ich od seba, porovnávať a identifikovať to podstatné. Pri tejto metóde študenti upevňujú svoje sebavedomie, čo prispieva k ich lepšiemu vyjadrovaniu sa a k uvedomovaniu si štruktúry a obsahu textu.

7. Dramatizácia

Dramatizácia patrí medzi zaujímavé módy, ktoré vyúsťujú do dramatickej hry. Pri tejto metóde sa využíva flexibilita a kreativita študentov. Pomáhala zmeniť vzájomné vzťahy medzi študentmi, nakoľko sa učia kontrolovať svoje emócie. Ponúka možnosť vyskúšať si rôzne formy správania sa v najrôznejších situáciách. Táto metóda patrí medzi mimoriadne aktívne a interaktívne. Spätná väzba od vyučujúceho a aj spolužiakov je okamžitá. Dramatizácia je vysoko motivačná metóda, ktorá podporuje spoluprácu a učí tolerancii.

8. Aktívne písanie

Metóda, ktorá má viesť študentov k zlepšeniu písomného prejavu tvorivým spôsobom v rôznych formách (správa, článok, próza a i.). Podstavou efektívneho aktívneho písania je prepojenie vedomostí z viacerých predmetov a vedných disciplín. Táto metóda vyžaduje, aby si študenti objasnili a utriedili vedecké pojmy, myšlienky a informácie za konkrétnym účelom. Umožňuje im vyjadriť svoje názory a konfrontovať ich s názormi iných. Pri tejto metóde študenti preberajú zodpovednosť za svoje vlastné písanie, ujasňujú si svoje myšlienky v procese tvorby, učia sa ich štylisticky správne formulovať a odovzdávajú svoje zistenia iným.

9. Intelektové a didaktické hry

Sú to rôzne druhy tajničiek, slovných hračiek a skladačiek, ktoré nútia študentov využívať poznatky a logické myslenie. V súčasnosti sú veľmi obľúbené tzv. "escape games", kde sa študent môže "vyslobodiť" až po vyriešení úlohy.

10. Questionstroming

Ide o analógiu k brainstormingu, ale v tomto prípade nie je cieľom podať čo najviac návrhov na riešenie určitého problému, ale produkovať čo najviac otázok o nejakom objekte, entite, probléme alebo téme. Táto metóda vzbudzuje zvedavosť a cvičí sa ňou flexibilita.

Veľmi často sa využívajú aj iné metódy, ktoré pomáhajú rozvíjať kritické myslenie. Jedným z nich je aj projektové vyučovanie, keď je úlohou študentov rozpracovať problematiku do samostatného projektu. Práca na projekte má byť pre študenta prínosná a má ho viesť k väčšej kreativite. Problémom dnes je skôr hodnotenie týchto projektových aktivít, ktoré napriek nadšeniu študenta nie vždy spĺňajú očakávania od tohto typu výstupu. Výzvou pre vysoké školstvo súčasnosti je aj to, ako a čo zohľadniť pri hodnotení.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!