Interkultúrna kompetencia

Interkultúrna kompetencia je uvedomelé prepojenie a rešpektovanie kulturologických elementov vlastnej a cudzej kultúry cez sociokultúrny a sociolingvistický rozmer. Interkultúrna kompetencia sa vzťahuje na postoje, vedomosti, zručnosti, sociálne a kultúrne povedomie, s ktorým jednotlivec zaobchádza v interkultúrnych situáciách. Interkultúrnu kompetenciu podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) možno chápať ako:

  • schopnosť dať do vzájomnej súvislosti východiskovú a cieľovú kultúru;
  • vnímavosť voči kultúre a schopnosť identifikovať a používať rozličné stratégie, ktoré sú potrebné na kontakt s nositeľmi iných kultúr;
  • schopnosť potrebnú na plnenie úlohy kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou a cudzou kultúrou a schopnosť účinne riešiť nedorozumenia a konflikty medzikultúrneho charakteru;

  • schopnosť prekonať stereotypné vzťahy.

Interkultúrna kompetencia predstavuje spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách tak, aby došlo k dorozumeniu účastníkov interakcie bez narušenia ich integrity, ktorá sa prejavuje v oblasti kognitívnej (prejavujúca sa určitým sumárom vedomostí), afektívnej (prejavujúca sa pochopením, porozumením iných kultúrnych vzorcov a určitou empatiou) a činnostnej (prejavujúca sa v konaní a správaní zohľadňujúcom kultúrne rozdiely a špecifiká jednotlivých kultúr). Rozvinutá interkultúrna kompetencia umožňujú jedincom analyzovať a vyhodnocovať nové situácie, spôsoby správania a myslenia bez predsudkov a stereotypov, a tak vytvárať priaznivé prostredie na komunikáciu s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!