Kultúrna krajina

Kultúrna krajina je pojem, ktorý prepája pojmy ako identita, komunita či kultúrne dejiny s krajinou. Krajina však nie je len označenie teritória, územia či príslušnosti, ale môže mať rôzne podoby a formy. Kultúrna krajina je ideový koncept, ktorý reprezentuje to, čo je pre danú spoločnosť významné. Je to základný element kultúrneho systému, pretože prepája jednotlivé kultúrne zložky. Okrem materiálneho prejavu je v kultúrnej krajine prítomná nemateriálna zložka, teda to, ako ľudia rozmýšľali, čo cítili, podľa čoho konali a aký bol ich pocit príslušnosti (identity), či aké kultúrne a historické udalosti zásadne ovplyvnili jej formovanie.

Pojem krajina, najmä v kultúrnej implikácii, je flexibilným konceptom, ktorý predpokladá holistický a syntetizujúci prístup k skúmaniu. Krajinu totiž nevnímame iba ako súbor materiálnych a sociálnych praktík a ich symbolickej reprezentácie, ale ako kultúrno-spoločenský produkt, ktorý vznikol ako výsledok rôznych činností ľudstva. Je to oveľa viac, ako iba to, čo môžeme vidieť. Vizuálny prejav nám však pomáha pochopiť funkciu, či skôr sociálne vytvorenú scenériu. Pojem scenéria je širší a nezahŕňa len pamiatky, miesta či námestia, ale je to vyjadrenie kultúrnych hodnôt, spoločenského správania, individuálnych činov v príslušnej lokalite v istom časovom úseku.

Kultúrna krajina je materializovaným systémom, ktorý v sebe zahŕňa verbálne, vizuálne a fyzické aspekty ľudskej existencie, vytvára priestor pre multidimenzionálne a dynamické rozvíjanie sveta. V kultúrnej krajine je zachytené aj to, čo daná spoločnosť chce či nechce udržiavať v kultúrnej pamäti, no je to jej súčasťou.

Kultúrna krajina môže byť prezentovaná ako:

Skutočná krajina - krajina faktu, priestor, miesto, mesto, územie,

Fantastická krajina - krajina, ktorej je pripisovaný istý symbolický či duchovný význam, kultúrny odkaz mýtov, legiend, symbolov,

Ideálna krajina - krajina, ktorá spĺňa isté charakteristiky "ideálu" v danej dobe, pokus pretvoriť prostredie podľa daného ideálu, prejavuje sa napr. v architektúre, kde dominuje istý štýl, ktorý je považovaný za dominantný.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!