Projektový tím

PhDr. Jana Pecníková, PhD. je vedúcou projektu a špecializuje na výskum kultúrnych identít, kultúrneho občianstva (vzťahu európskeho a lokálneho občianskeho aktivizmu) a interkultúrnej komunikácie. K danej problematike publikovala doposiaľ viac ako 20 odborných štúdií v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Na Katedre európskych kultúrnych štúdií FF UMB vyučuje Francúzske kultúrne štúdiá, ako aj iné odborné predmety (Semiotika kultúry, Dejiny európskych kultúrnych a politických inštitúcií a i.). Jej prioritným záujmom je priniesť modernizáciu a inovácie do výučby kultúrnych štúdií na Slovensku, nakoľko vychádza zo skúseností zo štúdia v zahraničí (Université de Lorraine, Francúzsko), kde je tejto oblasti venovaná zvýšená pozornosť, vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre európskych kultúrnych štúdií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje medzinárodným kultúrnym vzťahom a kultúrnej diplomacii, interkultúrnym rozdielom medzi "východom" a "západom", ktoré sú zobrazené v literatúre napísanej v anglickom jazyku. Okrem toho sa venuje výskumu identity, najmä jej súčasným podobám, t.j. hybridnej a digitálnej identite. V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Britských kultúrnych štúdií v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Mgr. François Schmitt, PhD. sa odborne venuje francúzskemu jazyku a francúzskym kultúrnym štúdiám, svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava primárne na porovnanie kultúr. Výsledky výskumu publikoval vo svojej monografii s názvom Les cultures français et slovaque - analyses comparatives et représentations sociales, 2015 (Louvain-la-Neuve: EME éditions). V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Francúzskych kutúrnych štúdií v bakalárskom stupni štúdia.

Mgr. Viera Krešáková, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ruské kultúrne štúdiá pre druhý ročník bakalárskeho štúdia v študijnom programe Európske kultúrne štúdia na FF UMB. Profesionálne sa venuje oblasti odbornej terminológie, ruskému jazyku a kultúre, ako aj nemeckému jazyku a kultúre.

Mgr. Eva Höhn, PhD. sa orientuje na výskum identity cez prizmu literatúry a spoločenských zmien (najmä v Nemecku a Rakúsku 20. storočia). Na túto tému publikovala niekoľko vedeckých štúdií a je autorkou vedeckých monografií a odborných publikácií (napr. Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky, 2016, Banská Bystrica: Belianum). V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Nemeckých a rakúskych kultúrnych štúdií v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre romanistiky FF UMB a odborne sa venuje implementácii terminológie z rôznych oblastí (politík EÚ, politológie, medzinárodných vzťahov, medzinárodných organizácií, ekonomiky, ekológie, techniky, dejín umenia a dizajnu) do tlmočnícko-prekladateľských disciplín. Tiež publikovala niekoľko vedeckých príspevkov na tému kreatívneho priemyslu (napr. La "ville créative" du point de vue terminologique, In Paroles de ville : Stratégie de l' "Indisible". Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2017).

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!