Vybrané publikácie z projektu

PECNÍKOVÁ, J. 2020. Úvod do štúdia kultúr(y). Banská Bystrica : DALI-BB, 2020. 79 s. ISBN 978-80-8141-241-7.

PONDELÍKOVÁ, I. 2020. Úvod do medzinárodných kultúrnych vzťahov a interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2020. 95 s. ISBN 978-80-8141-234-1.

SCHMITT, F. 2020. Francúzsko do začiatku 20. storočia: historické a kultúrne dimenzie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2020. 199 s. ISBN 978-80-8141-242-4.

PONDELÍKOVÁ, I. - PECNÍKOVÁ, J. 2020. Inovatívne metódy na univerzite súčasnosti a rozvoj digitálnej identity študentov. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. s. 66 - 77. ISBN 978-80-8177-076-0.

PONDELÍKOVÁ, I. - PECNÍKOVÁ, J. 2020. Reflection of Afghan Ethnic Identity in A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini. In: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteta, 2020. pp. 331-341. ISSN 1822-7309.

PONDELÍKOVÁ, I. 2019. Reflection of Muslim Culture in Literature. In: Radomskie Studia Filologiczne. Radom : UTH, 2019. pp. 177 - 192. ISSN 2299-1131.

HÖHN, E. - JURČÁKOVÁ, E.  2019. Literárne obrazy Viedne. Banská bystrica : Belianum, 2019. 121 s. ISBN 978-80-557-1609-1.

PONDELÍKOVÁ, I. 2019. Spoznávanie kultúrnych odlišností prostredníctvom literatúry. In:  Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-5. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. s. 49 - 62. ISBN 978-80-8177-073-9.

KREŠÁKOVÁ, V. - PECNÍKOVÁ, J. 2019. Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií a cudzích jazykov. In: Forlang - Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 257 - 266. ISBN 978-80-553-3398-4.

VESELÁ, D. 2019. Terminológia kreatívneho priemyslu na pozadí prestížno-denotačnej funkcie jazyka a vtranslatologickej perspektíve. In: Forlang - Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 414 - 421. ISBN 978-80-553-3398-4.

PECNÍKOVÁ , J. - SLATINSKÁ, A. 2019. Language Maintenance and Language Death: The Case of the Irish Language. In: Russian Journal of Linguistics 2019 Vol. 23 No. 1 , s. 40-61.

HÖHN, E. 2018. Influence of the Philisophy of Language to Writing of Slovak Poetess Mila Haugova. In: XLingue 11/2. s. 728-737. ISSN 1337-8384.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!