Ruské kultúrne štúdiá

Predmety vyučované v rámci ruských kultúrnych štúdií sa venujú vývoju ruskej kultúry od obdobia Kyjevskej Rusi, Moskovského štátu, Ruského cárstva a Ruského impéria, cez obdobie ZSSR po súčasnosť. Prioritne sa obsahovo orientujú na kultúru Ruska, teda národov a národností žijúcich na jeho území, hlavne Rusov, avšak vplyvom historického vývoja sa čiastočne dotýkajú aj kultúry iných krajín, ktoré boli súčasťou štátnych zriadení formujúcich sa v priebehu storočí na území súčasnej Ruskej federácie. Prednášky sú obsahovo zamerané nielen na vývoj ruskej kultúry, ale tiež na súčasné reálie Ruskej federácie, jej politické smerovanie a súčasnú mediálnu scénu.

Cieľom teoretickej prípravy študentov je spoznať ruskú kultúru, dejiny, ruskú literatúru, jazyk a divadlo, hudbu, výtvarné a sochárske umenie, architektúru, film, kuchyňu, folklór (vrátane zvykov, tradícií a remesiel) a v neposlednom rade pochopiť tzv. ruskú dušu, pojem symbolizujúci jedinečnosť ruskej národnej identity, ktorú ako tému nájdeme v dielach viacerých velikánov ruskej literatúry.

Učebný materiál získaný na prednáškach slúži na osvojenie si základných vedomostí o vývoji ruskej kultúry, ktoré sú nevyhnutné pre hlbšie pochopenie danej problematiky. Pri vedení seminárov sú aplikované efektívne inovatívne metódy vyučovania, ktoré študentom umožňujú trénovať si ústny a písomný prejav, rozvíjať kreativitu, kritické myslenie a racionálne uvažovanie, ktoré vedú k ľahšiemu pochopeniu súvislostí a prepájaniu získaných vedomostí. Ako učebný materiál sme v rámci projektu KEGA vytvorili videá, ktoré sú výsledkom cyklozájazdu po stopách románu Vojna a mier v Rakúsku. Videá si môžete pozrieť tu:

1. časť

2. časť

3. časť

4. časť

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!