Kultúra a interkultúra

"Kultúra je to, čo spôsobilo, že človek je niečím viac než náhodnou hračkou prírody."

André Malraux

Kultúru môžeme označiť za univerzálny ľudský fenomén zahŕňajúci jednotlivé kultúry a subkultúry, explicitné a implicitné kultúrne vzory, vzťah kultúry a osobnosti, jazyka a myslenia v konkrétnom sociokultúrnom kontexte. Medzi súčasné, moderné definície kultúry patrí tá, ktorú prijalo UNESCO (2002). Kultúru charakterizuje ako: "komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru." Kultúru môžeme pozorovať v rámci:
  • artefaktov (vytvorených ľudskou činnosťou);
  • sociokultúrnych regulatívov (normy, hodnoty, kultúrne vzorce);
  • ideí;
  • inštitúcií.

Kultúra pomáha udržiavať určitý stupeň poriadku v spoločnosti namiesto chaosu. Je to zložitý fenomén, ktorý obsahuje všetky ľudské výtvory, ktoré sú zároveň aj jej nositeľmi.

Interkulturalizmus je založený na výmene kultúrnych skúseností a spolupráci. Interkulturálny prístup nerozoznáva kultúrne hranice medzi rôznymi skupinami ako fixné, ale ako neustále sa meniace a flexibilné. Cieľom interkulturalizmu je podporovať a rozvíjať dialóg, výmenu a porozumenie medzi ľuďmi rôzneho pôvodu. Intekulturalizmus vyžaduje aktívny prístup k riešeniu problémov, schopnosť vyjednávať, komunikovať a hľadať spoločné riešenia. 

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!